بزرگان وطایفه های روستای کوچ در 150 سال اخیر

1-ملاحسن صالح که من از فرزندانش کسی را نمی شناسم 2- آخوند ملا هاشم که من بازهم نسل ایشان را نمی شناشم 3- آخوند ملا حسن  از نسل ملا هاشم 4-آخوند ملا علی 5 آخوند ملاعباس-6 -اخوند ملاحسن -پدر بزرگ صبوری کوچ 6-1-آخوند ملا معصوم

6-آخوندملا علی ملاحسن .7- سلسله بخش الله : علی بخش الله - محمد بخش الله -موسی بخش الله - محمد علی بخش الله _ حسین علی بخش الله- فاطمه نسا علی بخش الله - معصومه علی بخش الله - رضا محمد بخش الله - حواعلی ملا حسن - یحیی محمد بخش الله .8-سلسله عبدالحسین : علی عبدالحسین _ محمد حسین عبدالحسین - حسن عبدالحسین- محمد ملاحسن- علی ملا حسن - رقیه ملا حسن - حلیمه ملاحسن -محمد علی عبدالحسین - غلام علی عبدالحسین -حاجی حسن علی عبدالحسین - کلثوم علی عبدالحسین - مریم علی عبدالحسین - فاطمهحسن عبدالحسین - مریم حست عبدالحسین -حاجی مرضیه حسن عبدالحسین - زینب حسن عبدالحسین 9- سلسله غلام کربلایی علی : غلام حسین کربلایی علی : محمد علی غلام حسینکربلایی علی- حاجی غلام حسینکربلایی علی -کلثوم غلام حسین کربلایی علی- بیگم غلامحسین کربلایی علی 10-سلسله کربلایی حاجی محمد :محمداسماعیل کربلایی حاجی محمد -حاجی علی کربلایی حاجی محمد - حاجی غلامرضا کربلایی حاجی محمد - کربلایی سکینه کربلایی حاجی محمد - فاطمه کربلایی حاجی مخمد - ابراهیم لیلی یا ابراهیم چاجی ( حسن زاده مفرد )-علی محمد اسماعیل کربلایی حاجی محمد - کبری محمد اسماعیل - صغری محمد اسماعیل - فاطمه محمد اسماعیل -کربلایی محمد علی حاجی علیرضا کربلایی حاجی محمد -غلام حسین حاجی علیرضا کربلایی حاجی محمد - خانم فروردین حاجی علیرضا کربلایی حاجی محمد -محمد حسین حاجی غلامرضا ( مرحوم حبیب نیا)-رقیه حاجی غلامرضا کربلایی حاجی محمد - عباس علی حاجی غلام حسین کربلایی حاجی محمد - محمد حسین ابراهیم لیلی (حسن زاده مفرد ) - غلامرضا حسن زاده فرزند ابراهیم - علی حست زاده فرزند ابراهیم هرسه از فرزندان فاطمه کربلایی حاجی محمد ونوادگان مرحومه سید نسازوجه کربلایی جاحی محمد 11- سلسله کربلایی رجب:محمد کربلایی رجب - علی کربلایی رجب - غلامرضا کربلایی رجب - فاطمه کربلایی رجب زوجه مرحوم بشیریزاده بزرگ در نوفرست ومادر حاجی غلام حسین بشیریزاده ) -حسین علی کربلایی رجب - حسن علی کربلایی رجب - ضغری علی کربلایی رجب- فاطمه علی کربلایی رجب زوجه مرحوم مهدی حسین -صغری علی کربلایی رجب - عذرا علی کربلایی رجب تقی علی کربلایی رجب - عباس علی کربلایی رجب - حاجی غلامرضا محمدکربلایی علی رجب-غلام حسین محمد کربلایی رجب - زهره محمد کربلایی رجب (مقامی)- خدیجه غلامرضا کربلایی رجب - فامه غلامرضا کربلایی رجب - بتول غلامرضا کربلایی رجب محمد حسین غلامرضا کربلایی رجب از زن نوفرست - محمد غلامرضا کربلایی رجب از زن نوفرست - یعقوب مقامی یا یعقوب غلامرضا کربلایی رجب وتعدادی از فرزندان بشیری زاده وفرزندان مرحوم قیطاسی نوفرست نیز از این خاندان هستند 12-سلسله ملا علی ملاحسن : محمد حسن ملاعلی( محمد حسن لطفی )حبیب لطفی -- غلام ملاعلی ملاحسن - فاطمه غلام ملاعلی - زین العابدین غلام ملا علی - مادر زین العابدین از چاج بوده است . 13-سلسله محمد ملا علی ملاحسن - حواعلی ملاحسن - رحیم علی ملاحسن - کبری رحیم علی ملا حسن فاطمه رحیم علی ملاحسن - محمد حسن علی ملاحسن( اقدامی)-مریم محمد بخش الله - فاطمه محمد بخش الله - حسین علی بخش الله - حاجی فاطمه علی بخش الله - زین العابدین علی بخش الله - محمد ابراهیم زین العابدین علی بخش الله 14-سلسله کربلایی حاجی علی :فاطمه کربلایی حاجی علی -کلوخ کربلایی حاجی علی -مادر محمد سامانی - حاجی کربلایی حاجی علی وزوجه غلام حسین کدخدا بوده است - فرخ کدخدا - طاه ره کدخدا - منور کدخدا - سلطان کدخدا - کبری کدخدا (همسر آقای ذبیح الله فتاحیان _ محمد کدخدا معروف به سامانی - وکدخدا خود فرزند محمد علی برات بوده است-حاجی علی سرزهی - علیحاجی علی - ضغری حاجی غلی - نسا حاجی علی - عیسی حاجی علی - غلام کربلایی حاجی علی اکبر غلام کربلایی حاجی علی - صغری غلام کربلایی حاجی علی - محمد جعفری - محمد کلوخ کربلایی حاجی علی - ضغری کلوخ کربلایی حاجی علی - فاطمه کلوخ کربلایی حاجی علی .15-سلسله حسینا:حسین حسینا:محمد حسین حسینا- موسی حسین حسینا - رضا حسین حسینا - مهدی حسین حسینا - کلثوم حسین حسینا - مریم حسین حسینا -کدبلایی صدیقه حسین حسینا - حسین محمد حسینا - غلام محمد حسین حسینا - کبری محمد حسین حسینا -صغری محمد حسین حسینا - علی موسی حسین حسینا (نام مادر: سکینه مولا)بانو موسی حسین حسینا _ضغری موسی حسین حسینا -نام خواه بزرگ غلی موسی را فراموش کرده ام ولی می دانم زوجه ابوطالب می باشد - حسین رضا حسین حسینا-زهرا حسین رضا حسین حسینا -محمد علی حسین حسینا - زهرا مهدی حسین حسینا - محمد مهدی حسین حسینا - نام فرزندان مهدی حسین حسینا را درست نمی دانم -فرزندان مریم حسین حسینا وکلثوم حسین حسینا رانمی دانم از خودآنان یا فامیل وابسته که مطلب را خواهند [واند خواهش می کنم نام وفامیل وسلسله پدر ومادرشان را تا جایی که ممکن است درج نمایند16- سلسله ملاعباس وخاله ظریف:محمد حسن ملاعباس - کلثوم ملاعباس - غلام حسین ملاعباس (پدرشیخ زاهدی اصل)- حسنرضا ملاعباس0 این سه برادر درجوانی به مود هجرت کرده اند- فاطمه ملاعباس زوجه مرحوم حسین محمد حسین کربلایی علی-17- سلسله مرحوم حاجی رضا: حسن رجب حاجی رضا پدر ذوالفار حسن رجب _ زینب حسن رجب حاجی رضا _کربلایی علی درویش( افروز)فرزند رجب حاجی رضا - مسلم افروز - رضا افروز -غضنفر افروز -کنیز کربلایی علی افروز - محمد افروز ( این پنج نفر یادگاران وفرزندان کربلاعلی رجب حاجی رضا یا هما کربلایی علی افروز هستند- علی حسین حاجی رضا -محمد علی حسین حاجی رضا مریم علی حسین حاجی رضا -غلام علی حسین حاجی رضا حسین علی حسین حاجی رضا حسن حسین حاجی رضا - فاطمه حسن حسین حاجی رضا - نسا حسن خسین حاجی رضا -محمد حسین حسن حسین حاجی رضا - عذرا حسن حسین حاجی رضا- کربلایی عیسی حسین حاجی رضا (ذاکریان ساکن خراشاد)- محمد علیذاکریان - ابراهیم ذاکریان - غلامرضا ذاکریان وفاطمه ذاکریان -هرچهارفرزندان کربلایی عیسی کوچی می باشند- ساکن خراشاد وس=س بیرجند هستند- 18-سلسله حسین کربلایی علی : محمد حسین کربلایی علی همسر کلثوم غلامحسین کربلایی علی - حسین محمد حسین کربلایی علی - صغری محمد حسین کربلایی علی(زوجه علی محمد اسماعیل) ابراهیم محمدحسین کربلایی علی-محمد علیمحمد حسین کربلایی علی(محمد علی کلثوم = محمد علی آزادگان)- علی حسین کربلایی علی که فرزندی از نامبرده باقی نمانده است )-رضا پری حسین کربلایی علی پدر معنوی پور- فاطمه حسین کرلایی علی (زوجه حاجی کفکینی)-19-خاندان حاجی محمد علی ابادی:حاجی محمد علی ابادی نام مادرش ک خیر النسا حاجی آبادی است که مادر رجب علی اسلامی نیا هم هست -فرهاد و غلامرضا وکنیز وسه فرزند حاجی محمد ومریم علی عبدالحسین هستند دو برادر ناتنی آنان -حاجی محمد علی بازدیدی است ودیگری علی اصغر حاجی محمد که مادرش صفورا دستجردی است - غلامرضا علی اصغر حاجی محمد وعلی علی اصغر حاجی محمد - 20-خاندان میر محمد بهنیا :میر محمد بهنیا وحاجیه زهرا گواهی- ( بهنیا مدیر کل دفتر دادگستری بوده است وقبل از دادگستری ده سا معلم بخش درمیان بوده است )-دکنر محمد رضا بهنیا که با نوشتن کتاب بیرجند نگین کویر همه ایشان بخوبی میشناسند - عبدالحمید بهنیا ماون ودییس گارگزینی وکارشناس ارشد اعتبارات بانکیقبل از انقلات بانک تهران وبعد از انقلاب بانک ملتمرکزی خراسان بزرگ - حاجینه انسیه بهنیا معلم مدارس مشهدکه روی در نقاب خاک کشیده - حاجیه نرجس بهنیا که دبیر ومدید مدارس مشهد بوده وبازنشست گردیده است21-سلسله علی برات:ابراهیم علی برات(فرزند نداشت)-اسدالله برات علی برات - اسحاق اسدالله علی برات -فاتمه علی برات- محمد علی برات - محمد حسین علی برا( فرزندانداشته )- لیلی علی برات-عیسی محمد علی برات -(پدر الهامیان)- علام محمد علی برا ت(کدخدای کوچ)- حوامحمد علی برات= (حواقیصر )فمادر جمشید ومحمد ومحمد- مریم قیصر = مریم محمد علی برات- غلامرضا حبیبی دستجرد ک برادر صفورا وپدر آکبر اريالا وعلی اصغر وجمشید ومحمد ومحمود می باشد وداماد محمد علی برات نیز بوده است- علی اصغردستجردی وغلی اکبر دستجردی- معروف به اکبر اقا -فرزندان غلامرضا حبیبی وکلثوم علی عبدالحسین ومادرکلثوم- پختی نامبده می شده است.22-خاندان صفورا دسجردی ومولا علی مولود: و لی صفورا - طلعت صفورا وزهرا وعبدالحسین از شوهر اول صفورا وبنام ابراهیم علی مولی بوده وعلی اصغر حاجی محمد وفرزند کوچک صورا دستجردی وازشوهردوم صفورا بوده است- 23- رجب علی حسین علی بخش الله -برادر ناتنی حاجی محمد علی آبادی ازمادر می باشد- خاله ظریف زوجه ملاعباس نیز خاله حاجی محمد ورجب علی اسلامی نیا می باشد - زن کربلایی علی رجبیا کربلاعلی افروز نیز خواهر زادهخاله ظریف ونیز خواهرزاده مادر رجب علی اسلامی نیا می باشد-فاطمه حسین علی بخش الله(زوجه ابراهیم محمد حسین کربلایی علی -)5دختر ویک پسر دارد ودو دخترش شوهر افغانی دارند

24-سلسله مصیب:محمدمصیب شوهر فاطمه ساره وفاتمه ساره خواهرزاده رقیه معصوم مادربزرگ مادری من (اسایش) می باشد-محمد حسین محمدمصیب - معروف به استاد محمد حسین 

- رقیه محمد مصیب (فرزند نداشته )-عذرا محمدمصیب -ساکن دستجرد وزن محمد حسین محمودی است- رباب محمد مصیب -زوجه حاجی غلام حسین کربلایی علی ومادر گلشاومحمد وغذرا حاجی است.استاد محمدحسین - 5 دختر ویک پسر بنام رضا داشته -دختربزرگ عزت .زوجه محمد علی آزادگان ودختر دوم پروین ، زوجه یوسف صبوری است -25-سلسله آخوند ملا حسن کمحمد رضا ملاحسن معروف به صبوری کوچ- احسن الله ملاحسن - علی ملاحسن (ازدواج نکردوفرزندنداشت - حسین ملاحسن- ساکن خراشاد وفامیل صبوری - هدایت الله ملاحسن - یوسف ملا محمدرضا ملاحسن ( صبوری کوچ )- کبری محمد رضا صبوری- خواه یوسف وخواهر زاده سیدمحمد رضوی است وزوجه حبیب لطفی- محمد علی کوچی فرزند بزرگ حبیب لطفی است  1-ملاحسن صالح که من از فرزندانش کسی را نمی شناسم 2- آخوند ملا هاشم که من بازهم نسل ایشان را نمی شناشم 3- آخوند ملا حسن  از نسل ملا هاشم 4-آخوند ملا علی 5 آخوند ملاعباس-6 -اخوند ملاحسن -پدر بزرگ صبوری کوچ 6-1-آخوند ملا معصوم

6-آخوندملا علی ملاحسن .7- سلسله بخش الله : علی بخش الله - محمد بخش الله -موسی بخش الله - محمد علی بخش الله _ حسین علی بخش الله- فاطمه نسا علی بخش الله - معصومه علی بخش الله - رضا محمد بخش الله - حواعلی ملا حسن - یحیی محمد بخش الله .8-سلسله عبدالحسین : علی عبدالحسین _ محمد حسین عبدالحسین - حسن عبدالحسین- محمد ملاحسن- علی ملا حسن - رقیه ملا حسن - حلیمه ملاحسن -محمد علی عبدالحسین - غلام علی عبدالحسین -حاجی حسن علی عبدالحسین - کلثوم علی عبدالحسین - مریم علی عبدالحسین - فاطمهحسن عبدالحسین - مریم حست عبدالحسین -حاجی مرضیه حسن عبدالحسین - زینب حسن عبدالحسین 9- سلسله غلام کربلایی علی : غلام حسین کربلایی علی : محمد علی غلام حسینکربلایی علی- حاجی غلام حسینکربلایی علی -کلثوم غلام حسین کربلایی علی- بیگم غلامحسین کربلایی علی 10-سلسله کربلایی حاجی محمد :محمداسماعیل کربلایی حاجی محمد -حاجی علی کربلایی حاجی محمد - حاجی غلامرضا کربلایی حاجی محمد - کربلایی سکینه کربلایی حاجی محمد - فاطمه کربلایی حاجی مخمد - ابراهیم لیلی یا ابراهیم چاجی ( حسن زاده مفرد )-علی محمد اسماعیل کربلایی حاجی محمد - کبری محمد اسماعیل - صغری محمد اسماعیل - فاطمه محمد اسماعیل -کربلایی محمد علی حاجی علیرضا کربلایی حاجی محمد -غلام حسین حاجی علیرضا کربلایی حاجی محمد - خانم فروردین حاجی علیرضا کربلایی حاجی محمد -محمد حسین حاجی غلامرضا ( مرحوم حبیب نیا)-رقیه حاجی غلامرضا کربلایی حاجی محمد - عباس علی حاجی غلام حسین کربلایی حاجی محمد - محمد حسین ابراهیم لیلی (حسن زاده مفرد ) - غلامرضا حسن زاده فرزند ابراهیم - علی حست زاده فرزند ابراهیم هرسه از فرزندان فاطمه کربلایی حاجی محمد ونوادگان مرحومه سید نسازوجه کربلایی جاحی محمد 11- سلسله کربلایی رجب:محمد کربلایی رجب - علی کربلایی رجب - غلامرضا کربلایی رجب - فاطمه کربلایی رجب زوجه مرحوم بشیریزاده بزرگ در نوفرست ومادر حاجی غلام حسین بشیریزاده ) -حسین علی کربلایی رجب - حسن علی کربلایی رجب - ضغری علی کربلایی رجب- فاطمه علی کربلایی رجب زوجه مرحوم مهدی حسین -صغری علی کربلایی رجب - عذرا علی کربلایی رجب تقی علی کربلایی رجب - عباس علی کربلایی رجب - حاجی غلامرضا محمدکربلایی علی رجب-غلام حسین محمد کربلایی رجب - زهره محمد کربلایی رجب (مقامی)- خدیجه غلامرضا کربلایی رجب - فامه غلامرضا کربلایی رجب - بتول غلامرضا کربلایی رجب محمد حسین غلامرضا کربلایی رجب از زن نوفرست - محمد غلامرضا کربلایی رجب از زن نوفرست - یعقوب مقامی یا یعقوب غلامرضا کربلایی رجب وتعدادی از فرزندان بشیری زاده وفرزندان مرحوم قیطاسی نوفرست نیز از این خاندان هستند 12-سلسله ملا علی ملاحسن : محمد حسن ملاعلی( محمد حسن لطفی )حبیب لطفی -- غلام ملاعلی ملاحسن - فاطمه غلام ملاعلی - زین العابدین غلام ملا علی - مادر زین العابدین از چاج بوده است . 13-سلسله محمد ملا علی ملاحسن - حواعلی ملاحسن - رحیم علی ملاحسن - کبری رحیم علی ملا حسن فاطمه رحیم علی ملاحسن - محمد حسن علی ملاحسن( اقدامی)-مریم محمد بخش الله - فاطمه محمد بخش الله - حسین علی بخش الله - حاجی فاطمه علی بخش الله - زین العابدین علی بخش الله - محمد ابراهیم زین العابدین علی بخش الله 14-سلسله کربلایی حاجی علی :فاطمه کربلایی حاجی علی -کلوخ کربلایی حاجی علی -مادر محمد سامانی - حاجی کربلایی حاجی علی وزوجه غلام حسین کدخدا بوده است - فرخ کدخدا - طاه ره کدخدا - منور کدخدا - سلطان کدخدا - کبری کدخدا (همسر آقای ذبیح الله فتاحیان _ محمد کدخدا معروف به سامانی - وکدخدا خود فرزند محمد علی برات بوده است-حاجی علی سرزهی - علیحاجی علی - ضغری حاجی غلی - نسا حاجی علی - عیسی حاجی علی - غلام کربلایی حاجی علی اکبر غلام کربلایی حاجی علی - صغری غلام کربلایی حاجی علی - محمد جعفری - محمد کلوخ کربلایی حاجی علی - ضغری کلوخ کربلایی حاجی علی - فاطمه کلوخ کربلایی حاجی علی .15-سلسله حسینا:حسین حسینا:محمد حسین حسینا- موسی حسین حسینا - رضا حسین حسینا - مهدی حسین حسینا - کلثوم حسین حسینا - مریم حسین حسینا -کدبلایی صدیقه حسین حسینا - حسین محمد حسینا - غلام محمد حسین حسینا - کبری محمد حسین حسینا -صغری محمد حسین حسینا - علی موسی حسین حسینا (نام مادر: سکینه مولا)بانو موسی حسین حسینا _ضغری موسی حسین حسینا -نام خواه بزرگ غلی موسی را فراموش کرده ام ولی می دانم زوجه ابوطالب می باشد - حسین رضا حسین حسینا-زهرا حسین رضا حسین حسینا -محمد علی حسین حسینا - زهرا مهدی حسین حسینا - محمد مهدی حسین حسینا - نام فرزندان مهدی حسین حسینا را درست نمی دانم -فرزندان مریم حسین حسینا وکلثوم حسین حسینا رانمی دانم از خودآنان یا فامیل وابسته که مطلب را خواهند [واند خواهش می کنم نام وفامیل وسلسله پدر ومادرشان را تا جایی که ممکن است درج نمایند16- سلسله ملاعباس وخاله ظریف:محمد حسن ملاعباس - کلثوم ملاعباس - غلام حسین ملاعباس (پدرشیخ زاهدی اصل)- حسنرضا ملاعباس0 این سه برادر درجوانی به مود هجرت کرده اند- فاطمه ملاعباس زوجه مرحوم حسین محمد حسین کربلایی علی-17- سلسله مرحوم حاجی رضا: حسن رجب حاجی رضا پدر ذوالفار حسن رجب _ زینب حسن رجب حاجی رضا _کربلایی علی درویش( افروز)فرزند رجب حاجی رضا - مسلم افروز - رضا افروز -غضنفر افروز -کنیز کربلایی علی افروز - محمد افروز ( این پنج نفر یادگاران وفرزندان کربلاعلی رجب حاجی رضا یا هما کربلایی علی افروز هستند- علی حسین حاجی رضا -محمد علی حسین حاجی رضا مریم علی حسین حاجی رضا -غلام علی حسین حاجی رضا حسین علی حسین حاجی رضا حسن حسین حاجی رضا - فاطمه حسن حسین حاجی رضا - نسا حسن خسین حاجی رضا -محمد حسین حسن حسین حاجی رضا - عذرا حسن حسین حاجی رضا- کربلایی عیسی حسین حاجی رضا (ذاکریان ساکن خراشاد)- محمد علیذاکریان - ابراهیم ذاکریان - غلامرضا ذاکریان وفاطمه ذاکریان -هرچهارفرزندان کربلایی عیسی کوچی می باشند- ساکن خراشاد وس=س بیرجند هستند- 18-سلسله حسین کربلایی علی : محمد حسین کربلایی علی همسر کلثوم غلامحسین کربلایی علی - حسین محمد حسین کربلایی علی - صغری محمد حسین کربلایی علی(زوجه علی محمد اسماعیل) ابراهیم محمدحسین کربلایی علی-محمد علیمحمد حسین کربلایی علی(محمد علی کلثوم = محمد علی آزادگان)- علی حسین کربلایی علی که فرزندی از نامبرده باقی نمانده است )-رضا پری حسین کربلایی علی پدر معنوی پور- فاطمه حسین کرلایی علی (زوجه حاجی کفکینی)-19-خاندان حاجی محمد علی ابادی:حاجی محمد علی ابادی نام مادرش ک خیر النسا حاجی آبادی است که مادر رجب علی اسلامی نیا هم هست -فرهاد و غلامرضا وکنیز وسه فرزند حاجی محمد ومریم علی عبدالحسین هستند دو برادر ناتنی آنان -حاجی محمد علی بازدیدی است ودیگری علی اصغر حاجی محمد که مادرش صفورا دستجردی است - غلامرضا علی اصغر حاجی محمد وعلی علی اصغر حاجی محمد - 20-خاندان میر محمد بهنیا :میر محمد بهنیا وحاجیه زهرا گواهی- ( بهنیا مدیر کل دفتر دادگستری بوده است وقبل از دادگستری ده سا معلم بخش درمیان بوده است )-دکنر محمد رضا بهنیا که با نوشتن کتاب بیرجند نگین کویر همه ایشان بخوبی میشناسند - عبدالحمید بهنیا ماون ودییس گارگزینی وکارشناس ارشد اعتبارات بانکیقبل از انقلات بانک تهران وبعد از انقلاب بانک ملتمرکزی خراسان بزرگ - حاجینه انسیه بهنیا معلم مدارس مشهدکه روی در نقاب خاک کشیده - حاجیه نرجس بهنیا که دبیر ومدید مدارس مشهد بوده وبازنشست گردیده است21-سلسله علی برات:ابراهیم علی برات(فرزند نداشت)-اسدالله برات علی برات - اسحاق اسدالله علی برات -فاتمه علی برات- محمد علی برات - محمد حسین علی برا( فرزندانداشته )- لیلی علی برات-عیسی محمد علی برات -(پدر الهامیان)- علام محمد علی برا ت(کدخدای کوچ)- حوامحمد علی برات= (حواقیصر )فمادر جمشید ومحمد ومحمد- مریم قیصر = مریم محمد علی برات- غلامرضا حبیبی دستجرد ک برادر صفورا وپدر آکبر اريالا وعلی اصغر وجمشید ومحمد ومحمود می باشد وداماد محمد علی برات نیز بوده است- علی اصغردستجردی وغلی اکبر دستجردی- معروف به اکبر اقا -فرزندان غلامرضا حبیبی وکلثوم علی عبدالحسین ومادرکلثوم- پختی نامبده می شده است.22-خاندان صفورا دسجردی ومولا علی مولود: و لی صفورا - طلعت صفورا وزهرا وعبدالحسین از شوهر اول صفورا وبنام ابراهیم علی مولی بوده وعلی اصغر حاجی محمد وفرزند کوچک صورا دستجردی وازشوهردوم صفورا بوده است- 23- رجب علی حسین علی بخش الله -برادر ناتنی حاجی محمد علی آبادی ازمادر می باشد- خاله ظریف زوجه ملاعباس نیز خاله حاجی محمد ورجب علی اسلامی نیا می باشد - زن کربلایی علی رجبیا کربلاعلی افروز نیز خواهر زادهخاله ظریف ونیز خواهرزاده مادر رجب علی اسلامی نیا می باشد-فاطمه حسین علی بخش الله(زوجه ابراهیم محمد حسین کربلایی علی -)5دختر ویک پسر دارد ودو دخترش شوهر افغانی دارند

24-سلسله مصیب:محمدمصیب شوهر فاطمه ساره وفاتمه ساره خواهرزاده رقیه معصوم مادربزرگ مادری من (اسایش) می باشد-محمد حسین محمدمصیب - معروف به استاد محمد حسین 

- رقیه محمد مصیب (فرزند نداشته )-عذرا محمدمصیب -ساکن دستجرد وزن محمد حسین محمودی است- رباب محمد مصیب -زوجه حاجی غلام حسین کربلایی علی ومادر گلشاومحمد وغذرا حاجی است.استاد محمدحسین - 5 دختر ویک پسر بنام رضا داشته -دختربزرگ عزت .زوجه محمد علی آزادگان ودختر دوم پروین ، زوجه یوسف صبوری است -25-سلسله آخوند ملا حسن کمحمد رضا ملاحسن معروف به صبوری کوچ- احسن الله ملاحسن - علی ملاحسن (ازدواج نکردوفرزندنداشت - حسین ملاحسن- ساکن خراشاد وفامیل صبوری - هدایت الله ملاحسن - یوسف ملا محمدرضا ملاحسن ( صبوری کوچ )- کبری محمد رضا صبوری- خواه یوسف وخواهر زاده سیدمحمد رضوی است وزوجه حبیب لطفی- محمد علی کوچی فرزند بزرگ حبیب لطفی است  v

/ 1 نظر / 7 بازدید
moh3131

فلک دانی چه ظلمی از تو برزهرای اطهر شد چه بیدادی زتو بر فاطمه بعد از پیمبر شد مگر آن گفته های شاه خاتم رفته از گوشت که بعد ازرحلت او فاطمه از غم مکدر شد بگفت احمد مکرر فاطمه بضعه منی چرانسبت به او پس ظلمها زامت مکررشد همان زهرا که احمد زاحترامش گفت با امت دریده نامه ی ارثش زخصم شوم کافر شد نخشکیده هنوز از آب غسل شاه خاتم کفن که نار ظلم در باب سرایش شعله آور شد دل بشکسته اش اورا نبود بس در غم بابش که پهلویش شکسته آن چنان از ضربت در شد نبود بس سینه اش را ناله های جانگداز غم که آزرده زمیخ در زاعدای ستمگر شد نبود بس تیرگی روز در چشمش زهجر باب که نیلی آنچنان از سیلی آن رخسار انور شد زضرب تازیانه دشمن دین بازویش راخست مصیبت دیده ای را تسلیت آنسان مقرر شد چرا حبل جفا بر گردن حبل المتین بستند چرزا مغلوب دست روبه دون ،شیر داور شد قضا بر بست دست شیر حق را ورنه در آندم کجاروبه ، رها از دست ضرغام غضنفر شد ز لطف مرتضی و آل پاک اوست کاندر طوس بدوران مرثیه خوانی ، مدامی شغل (آذر) شد . اثر طبع آذر خراسانی -به نقل از جلد اول دیوان آذر -صص-55-56 -چا پ سوم -1348 شمسی انتشارات طوس----------